POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MORAVIA Stamping a.s.
svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MORAVIA Stamping a.s., se sídlem: Fulnek, Nádražní čp. 336, PSČ 742 45, okres Nový Jičín, IČ: 278 54 973, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 4057 (dále též jen „společnost“)

Datum a hodina konání:  21. 6. 2018 v 10:00 hodin

                       
Místo konání:                  sídlo společnosti MORAVIA Stamping a.s., Nádražní čp. 336,
                                        742 45 Fulnek – v zasedací místnosti v sídle společnosti

Prezence akcionářů proběhne od 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

 

Pořad jednání řádné valné hromady: 

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje jednat podle jednacího řádu, jehož znění je standardně využívané na dosavadních valných hromadách a vychází ze stanov a dosavadní praxe řízení průběhu jednání dosavadních valných hromad společnosti.

 1. Volba orgánů valné hromady

a) Volba předsedy valné hromady

b) Volba ostatních orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí navrženého předsedu valné hromady a osoby do funkcí členů dalších orgánů valné hromady

Zdůvodnění:

Na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Tyto orgány budou zvoleny v návaznosti na dosavadní praxi na valných hromadách společnosti.

 1. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017.
 2. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2017 a stanovisko k účetní závěrce.
 3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně příloh a zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit řádnou účetní závěrku za rok 2017, neboť zobrazuje věrný stav hospodaření společnosti.

Neauditované údaje z účetní závěrky k 31. 12. 2017 v tis. Kč

 

Aktiva celkem       515.018 Pasiva celkem 515.018 Provozní výnosy 588.335
Dlouhodobý majetek 170.514 Vlastní kapitál 191.944 Provozní náklady 580.743
Oběžná aktiva 329.440 Cizí zdroje 322.157 Ostatní náklady a výnosy -2 782
Ostatní aktiva   15.064 Ostatní pasiva 917 Zisk po zdanění 4 810

 

 1. Projednání a schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na převedení hospodářského výsledku za rok 2017 do nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit převedení hospodářského výsledku za rok 2017 do nerozděleného zisku s ohledem na potřebu vytvoření finanční rezervy společnosti.

 1. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, protože tato odpovídajícím způsobem popisuje vztahy mezi propojenými osobami.

 1. Informace představenstva o akciích
 2. Diskuze, různé
 3. Závěr

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti MORAVIA Stamping a.s., kteří předloží listinné akcie společnosti na jméno, doklad o uložení těchto akcií pro jejich osobu u třetí osoby nebo prokáže vlastnictví akcií dle Seznamu akcionářů vedeného u společnosti. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě úředně ověřené písemné plné moci. Plná moc musí být odevzdána při prezenci a je součástí listiny přítomných. Listina přítomných obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. 

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 15.6.2018

Projednávané materiály jsou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí 30 dnů před konáním řádné valné hromady v sídle společnosti ve Fulneku, Nádražní 336, v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin, kontaktní osoba: p. Matějková – tel.: 773 677 345, e-mail: pavla.matejkova@moraviastamping.com

 

Ve Fulneku dne 18.5.2018                                                         Představenstvo společnosti