Co je vlastně Whistleblowing a proč by vás to mělo zajímat?

Zjistěte, co se skrývá za pojmem „Whistleblowing“ a proč by vás mělo zajímat! Jinak také Zákon na ochranu oznamovatelů nemá v České republice dlouhou historii, ale nová legislativa přináší změny. Jde o příležitost k posunu správným směrem.

Mnoho zaměstnanců se bojí protiprávní jednání oznámit, protože neví, jak se ozvat, tak, aby si zachovali anonymitu, nebo se obávají následků a někdy ani nevědí, že by měli něco oznámit. Naše společnost chce tyto bariéry odstranit.

Základem je transparentní komunikace s oznamovateli a zajištění jejich anonymity. Proto jsme zavedli zabezpečený Vnitřní oznamovací systém k podávání oznámení o možném protiprávním jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

O jaké protiprávní jednání se může jednat“?

Jde o protiprávní jednání fyzické nebo právnické osoby, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro společnost, k němuž došlo nebo má dojít, tj. pouze jednání, které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,

c) porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu, včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Veškerá oznámení budou posuzována objektivně, nestranně a důvěrně Příslušnou osobou Bc. Janu Opálkovou, ekonomickou ředitelku společnosti, e-mail: oznameni@moraviastamping.com, mobil: +420 778 478 449.

Interně jsme vydali vnitřní směrnici, která stanovuje pravidla pro využívání oznamovacího systému. Cílem je definovat přesný postup při podání i zpracování oznámení a předejít zneužívání tohoto nástroje, přičemž si firma vyhrazuje právo ignorovat například vulgární podněty. Všichni zaměstnanci budou podrobně seznámeni s obsahem této směrnice.

Jak lze oznámení podat?

Podání oznámení je snadné a máte na výběr z několika možností:

 1. Elektronicky: Zašlete své oznámení na určenou e-mailovou adresu oznameni@moraviastamping.com nebo vyplňte on-line formulář: OTEVŘÍT FORMULÁŘ
 1. Písemné oznámení poštou: Pošlete své oznámení poštou. Obálku označte na viditelném místě nápisem NEOTEVÍRAT a adresujte k rukám příslušné osoby Bc. Jany Opálkové na adresu společnosti MORAVIA Stamping a.s., Nádražní 336, 742 45 Fulnek;
 2. Telefonní linka: Zavolejte na speciální telefonní linku vyhrazenou pro oznamování +420 778 478 449. Své oznámení můžete kdykoliv nahrát na záznamník formou hlasové zprávy. Příslušná osoba min. jednou denně všechny zprávy poslechne, písemně zaznamená a v případě potřeby kontaktuje oznamovatele za účelem doplnění či objasnění detailů oznámení. Osobně na telefonu se Vám bude příslušná osoba věnovat vždy v pracovní dny mezi 14:00 – 15:30.
 3. Osobně: Domluvte se na osobním setkání na tel. +420 778 478 449 s příslušnou osobou. Osobní setkání proběhne diskrétně na dohodnutém místě v konkrétním čase a Vy můžete sdělit své oznámení ústně.

Pokud Oznamovatel podá Oznámení jiným než shora uvedeným způsobem, nemůže společnost zaručit, resp. vyloučit zpřístupnění Oznámení a totožnosti Oznamovatele jiným zaměstnancům či třetím osobám než jen Příslušné osobě.

Podáním Oznámení není Oznamovatel zproštěn povinnosti oznámit příslušnému orgánu činnému v trestním řízení podezření ze spáchání trestných činů, u nichž platí povinná oznamovací povinnost dle § 368 trestního zákoníku.

Kdo může podat oznámení ?

Oznamovatelem protiprávního jednání může být pouze:

 • zaměstnanec společnosti MORAVIA Stamping a.s.,
 • zaměstnanec Agentury práce, který byl přidělen k výkonu práce do MORAVIA Stamping a.s.,
 • fyzická osoba konající práci pro společnost MORAVIA Stamping a.s. na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),
 • fyzická osoba konající u společnosti MORAVIA Stamping a.s. dobrovolnickou činnost (výpomoc vykonávaná dobrovolníky, dobrovolnická služba, různé zájmové činnosti),
 • fyzická osoba konající u společnosti MORAVIA Stamping a.s. odbornou praxi nebo stáž,
 • uchazeč o zaměstnání, o dobrovolnickou činnost, o odbornou praxi nebo stáž

bez ohledu na to, zda osoba příslušnou práci pro společnost MORAVIA Stamping a.s. vykonávala nebo vykonává, případně se o ní ucházela (úspěšně či neúspěšně). Ostatní osoby jsou z možnosti podání oznámení vyloučeny.

Obsah oznámení

Obsah oznámení, rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení. Proto musí oznámení obsahovat minimální základní údaje, včetně identifikačních údajů oznamovatele.

Zákonný obsah oznámení:

 • Identifikační údaje oznamovatele – jméno, příjmení, datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, například osobní číslo zaměstnance; oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě známa,
 • kontaktní údaje oznamovatele – údaje, na které oznamovatel preferuje, aby byl Příslušnou osobou kontaktován a vyrozuměn o dalších krocích a o výsledku vyřízení oznámení (např. doručovací adresa, e-mailová adresa),
 • pravdivé vylíčení protiprávního jednání – oblast protiprávního jednání, ověřitelné informace o protiprávním jednání, identifikace osob, vůči kterým oznámení směřuje, je-li jejich totožnost známa apod.,
 • označení (připojení) důkazů – podklady podporující tvrzené skutečnosti, např. listiny, označení svědků apod.
 • datum, podpis oznamovatele

Co nepatří mezi oznámení

Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, takovéto jednání může být sankcionováno. Oznamovatel, který podá vědomě nepravdivé oznámení, je odpovědný za své jednání vůči osobě dotčené oznámením (zaměstnanec apod.), která se může dovolávat nároků z práva na ochranu osobnosti, např. náhrady újmy nebo bezdůvodného obohacení. Oznamovatel může být vystaven také odpovědnosti za spáchání přestupku, v závažnějších případech i trestného činu (např. trestný čin pomluvy, křivého obvinění). Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem dle § 23 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, za které může být uložena pokuta do 50 tis. Kč.

Společnost se také nebude zabývat šikanózním (zlovolným) oznámením, oznámením obsahující hanlivé výrazy ani anonymním oznámením.

Ochrana oznamovatele a dalších dotčených osob

Oznamovateli je zaručena ochrana totožnosti. Přístup k oznámením má pouze Příslušná osoba. Oznamovateli a dalším dotčeným osobám je zajištěna ochrana proti odvetným opatřením

Odvetné opatření je jednání společnosti MORAVIA Stamping a.s. nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací oznamovatele u společnosti, které bylo vyvoláno výlučně jako reakce na učiněné oznámení a které oznamovateli nebo dalším chráněným dotčeným osobám může způsobit újmu; při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením zejména:

a) rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,

b) zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,

c) odvolání z místa vedoucího zaměstnance,

d) uložení kárného opatření,

e) snížení mzdy nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

f) přeložení nebo převedení na jinou práci,

g) pracovní hodnocení nebo pracovní posudek,

h) neumožnění odborného rozvoje,

i) změna pracovní doby,

j) vyžadování lékařského posudku nebo pracovně lékařské prohlídky,

k) výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo

l) zásah do práva na ochranu osobnosti.

Odvetnému opatření nemohou být kromě oznamovatele vystaveny ani další chráněné dotčené osoby, tj.:

a) osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,

b) osoba, která je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou (příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner, osoby sešvagřené, osoby, které spolu trvale žijí, jiné osoby blízké, u kterých by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní),

c) osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,

d) osoba oznamovatelem ovládaná,

e) právnická osoba, v níž má oznamovatel účast, osoba ji ovládající, jí ovládaná osoba nebo osoba, která je s touto právnickou osobou ovládaná stejnou ovládající osobou,

f) právnická osoba, jejíhož voleného orgánu je oznamovatel členem, osoba ovládající, ovládaná nebo osoba ovládaná stejnou ovládající osobou,

g) osoba, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,

h) svěřenský fond, jehož je oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) zakladatelem nebo obmyšleným nebo ve vztahu k němuž jsou oznamovatel nebo právnická osoba podle písmene e) nebo f) osobou, která podstatným způsobem zvýší majetek svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti.

Za odvetné opatření není považováno opatření, které je založeno na poctivých a oprávněných důvodech společnosti MORAVIA Stamping a.s., které nesouvisí s podaným oznámením, ale které přesto může oznamovateli nebo chráněným dotčeným osobám způsobit újmu.

Ochrana však nemůže být poskytnuta osobě, která podala vědomě nepravdivé oznámení a nejednala v dobré víře, ale v úmyslu poškodit společnost MORAVIA Stamping a.s nebo toho, vůči komu je oznámení směřováno.

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti

Oznamovatel je oprávněn podat Oznámení také prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému, který vede Ministerstvo spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz, nebo podat oznámení rovnou příslušnému orgánu veřejné moci, který má v dané věci kontrolní pravomoc.

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení bude společnost jako správce postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR týkající se ochrany osobních údajů. Seznamte se s „Informacemi o zpracování osobních údajů“na našich webových stránkách Zásady ochrany osobních údajů – MORAVIA Stamping a.s.

Více informací zjistíte ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Formulář oznámení nekalé/ilegální činnosti.

Kliknutím na text pod tímto odstavcem se Vám otevře Google formulář k vyplnění Vašeho oznámení. Vyplnění osobních či kontaktních údajů je nepovinné. Mějte však prosím na paměti, že doplnění více informací může pomoct k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení Vašeho případu.

Otevřít formulář
Nebo nás kontaktujte na naše telefonní číslo:
+420 778 478 449